DỊCH VỤ Triển khai
tích hợp giải pháp
an toàn thông tin

Mục đích

Thực hiện triển khai – tích hợp các giải pháp an toàn thông tin cho khách hàng, bao gồm:

  • Giải pháp an toàn thông tin cho hệ thống mạng
  • Giải pháp an toàn thông tin cho người dùng cuối
  • Giải pháp an toàn thông tin cho Email
  • Giải pháp an toàn thông tin cho Web/Database App
  • Giải pháp phòng chống APT
  • Giải pháp chống thất thoát dữ liệu (DLP)
  • Giải pháp quản lý tài khoản đặc quyền
  • Giải pháp quản lý sự kiện bảo mật (SIEM)
  • Các giải pháp bảo mật khác.

Nhân lực triển khai

  • Tùy từng trường hợp cụ thể

Các dịch vụ khác